Záznam o vykonaní predvádzacej jazdy motorovým vozidlom

 

Svojím podpisom nižšie potvrdzujem, že som bol oboznámený so skutočnosťou, že v prípade škodovej udalosti na vyššie špecifikovanom motorovom vozidle, ktorá vznikne počas skúšobnej jazdy mojím zavinením, nesiem plnú zodpovednosť a zároveň, týmto uznávam svoj záväzok, uhradiť takto vzniknutú škodu v plnej výšky.

Za prípadne sankcie vzniknuté v prípade porušenia povinnosti vyplývajucích zo zákona č.106/2018Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, v znení neskorších zmien a doplnkov a vykonávacích predpisov v čase vykonávania predmetnej predvádzacej jazdy nesiem plnú zodpovednosť a zaväzujem sa ich uhradiť.

Svojim podpisom udeľujem prevádzkovateľovi AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o., Prešovská cesta 69, 040 22 Košice (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: poskytovania informácií o prevádzkovateľovi, súvisiacich s ponukou tovaru, služieb a ďalších  informácií o rôznych akciách a novinkách formou zasielania tzv. newsletterov na e-mailovú adresu uvedenú dotknutou osobou, a to vo vyššie uvedenon rozsahu.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie na obdobie 2 rokov po naplnení účelu spracúvania, resp. 30 dní po mojom odvolaní súhlasu. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

  • moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.
  • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
  • ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
  • v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
  • beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť emailovou žiadosťou zaslanou na adresu gdpr@vlasaty.sk, alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.